Nye rovviltnemnder

Klima- og miljødepartementet har oppnevnt nye medlemmer fra fylkestingene til de regionale rovviltnemndene. De nye rovviltnemndene vil tre i funksjon fra 1. januar 2016.

Norge er delt opp i åtte forvaltningsregioner for rovvilt. Hver region har sin regionale rovviltnemnd som har et hovedansvar for forvaltningen av rovvilt innenfor sin region. Rovviltnemnden er et statlig viltorgan som skal utøve Stortingets og regjeringens føringer i rovviltpolitikken. Nemndene er underlagt Klima- og miljødepartementets instruksjons- og organisasjonsmyndighet.

Rovviltnemndene skal jobbe for å oppfylle den todelte målsettingen om å sikre både levedyktige bestander av rovvilt og beitenæring i Norge. Dette er en krevende oppgave, og det er viktig at nemndene har god kontakt med alle berørte interesser.

Oppnevningsperioden sammenfaller med valgperioden for kommuner og fylkesting. Når det gjelder oppnevningsperioden for samiske medlemmer, følger den valgperioden for Sametinget. Nyoppnevning av disse vil derfor skje først etter valget i 2017.

Nemndene skal ha hovedansvaret for å iverksette tiltak i forhold til vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region. De skal utarbeide regionale forvaltningsplaner for sin region og legge til rette for en tydelig soneforvaltningen som skiller beitedyr og rovvilt i tid og rom.

Rovviltnemndene:

FORVALTNINGSREGION 1

Sogn og Fjordane
Aleksander Øren Heen
Helen Hjertaas
Trude Brosvik (varamedlem)
Bjørn Erik Hollevik (varamedlem)
Hordaland
Jostein Ljones
Natalie Golis (varamedlem)
Rogaland
Aase Simonsen
Arne Bergsvåg (varamedlem)
Vest-Agder
Gunvor Birkeland
Morten Ekeland (varamedlem)

FORVALTNINGSREGION 2
Telemark
Jørund A. Ruud
Beate Marie Dahl Eide
Tone Berge Hansen (varamedlem)
Edvard Meland (varamedlem)
Aust-Agder
Knut Austad
Gro Bråten (varamedlem)
Vestfold
Jon Olav Knotten
Ellen Eriksen (varamedlem)
Buskerud
Anne Sandum
Trond Johansen (varamedlem)

FORVALTNINGSREGION 3
Oppland

Aud Hove
Ragnar Nordgreen
Mariann Isumhaugen
Kari-Anne Jønnes
Olaf Nils Diserud
Håkon Noren (varamedlem)
Torstein Lerhol (varamedlem)
Jytte S. Juliussen (varamedlem)
Svein Håvar Korshavn (varamedlem)
Wenche Haug Almestrand (varamedlem)

FORVALTNINGSREGION 4
Oslo, Akershus og Østfold blir oppnevnt senere i januar 2016.

FORVALTNINGSREGION 5
Hedmark
Arnfinn Nergård
Reidar Åsgård
Berit Haveråen
Eli Wathne
Per Roar Bredvold (varamedlem)
Mari Gjestvang (varamedlem)
Margrethe SKjærbæk (varamedlem)
Terje Andreas Hoffstad (varamedlem)

FORVALTNINGSREGION 6
Nord-Trøndelag

Anne Berit S. Sæther
Gunnar Alstad
Siw Bleikvassli (varamedlem)
Ola Kristian Johansen (varamedlem)
Sør-Trøndelag
Gunn I. Stokke
Per Olav Skurdal Hopsø (varamedlem)
Møre og Romsdal
Frank Sve
Tove-Lise Torve (varamedlem)

FORVALTINGSREGION 7
Nordland
Siv Mossleth
Bjørnar Skjæran
Hans Ola Pedersen
May Valle
Monika Sande (varamedlem)
Arve Knutsen (varamedlem)
Grete Bang (varamedlem)
Stig Tore Skogsholm (varamedlem)

 FORVALTNINGSREGION 8
Troms
Sigrund Hestdal
John Karlsen
Widar Skogan (varamedlem)
Lise Lorentzen (varamedlem)
Finnmark
Ulf Ballo
Trine Noodt
Astrid Daniloff (varamedlem)
Jo Inge Hesjevik (varamedlem)