Bestandsvurdering av viltressurser i Nordland

«Etter tusenårsskiftet har elgbestanden i Nordland fylke økt kraftig, og  man har med stor grad av sannsynlighet aldri hatt mer elg i fylket. Til tross for denne bestandsøkningen synes tilstanden til elgbestanden i Nordland å være rimelig god.

Slaktevekter på 66 kg for kalv og 137 kg for åringer er blant de høyeste i landet, bare slått av Troms og Hedmark. Dette tyder på at elgkyrne blir tidlig kjønnsmodne og produserer relativt mange tvilling kalver. At nær 60 prosent av kyrne har kalv og at omtrent 40 prosent av kalvførende kyr ble observert med tvillinger, understreker denne antagelsen. Et tydelig trekk for hele fylket er at kjønnsraten synes å være stabilisert til mellom 1,5 og 2 kyr per okse etter tusenårsskiftet. Dette anses som en gunstig kjønnsfordeling.»

Dette leser vi i rapporten Bestandsvurdering av viltressurser i Nordland fylke – Indikator for hjortevilt, småvilt og innlandsfisk.  Rapporten er utarbeidet av NINA.